Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.10.2023 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřenou mezi klientem a cestovní kanceláří GARGANO CK s.r.o. se sídlem Novoměstská 1451/61, 621 00 Brno a provozovnou na adrese Poděbradova 58, 612 00 Brno, IČ:28292731 a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákon č. 89/2012.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajišťování přepravních, ubytovacích, stravovacích, delegátských a jiných služeb, které jsou klientům poskytovány za úplatu a jsou konkretizovány ve smlouvě o zájezdu a Voucheru (ubytovacím a dopravním dokladu).

2. Vznik smluvního vztahu

Cestovní kancelář GARGANO CK s. r. o. (dále jen CK) zajišťuje služby výlučně na základě písemné smlouvy. Smluvní vztah mezi CK a klientem (jednotlivcem) vzniká okamžikem vyplnění a podepsání smlouvy o zájezdu, potvrzením této smlouvy CK a zároveň složením zálohy ve výši 50% platné ceny dle kalkulace na smlouvě o zájezdu, není-li stanoveno jinak. V případě uzavírání smlouvy při akci FIRST MINUTE je povinen klient složit 1. zálohu ve výši 2 000 Kč/osoba, která je při nedoplacení zájezdu do 50 % nebo 100% považovaná za smluvní pokutu, kterou je klient povinen zaplatit za porušení těchto povinností a propadá ve prospěch CK. Při krátkodobém knihování tj. uzavření smlouvy 30 dnů a méně před začátkem čerpání služeb je povinen klient uhradit 100% ceny kalkulované ve smlouvě o zájezdu a to v den podpisu smlouvy. Doplatek ceny zájezdu u FIRST MINUTE musí být uhrazen 30 dní před začátkem zájezdu. Jinak doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen nejpozději do 30 dnů před začátkem čerpání služeb, není-li stanoveno jinak. Bez plného zaplacení klient neobdrží potřebné doklady na cestu a ponese veškerou finanční odpovědnost za svou neúčast na zájezdu. Nebude-li záloha nebo doplatek uhrazen v termínu dohodnutém ve smlouvě, je CK oprávněna zrušit účast klienta na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozornění a požadovat po něm odstupné. V případě prodlení s úhradou doplatku a v důsledku toho zrušení účasti klienta na zájezdu je dohodnuto odstupné ve výši uhrazené zálohy, kterou CK v tomto případě nevrátí. Smluvní vztah mezi CK a klientem může vzniknout prostřednictvím smluvního prodejce. Klient podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se smluvními dokumenty a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi seznámil i další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Podpisem smlouvy klient rovněž potvrzuje, že se seznámil s pojištěním CK proti úpadku a s Informacemi o zpracování osobních údajů fyzických osob. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách CK. Pokud klient uzavírá smlouvu i za další osoby, či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném zájezdu. Pokud klient uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

3. Ceny služeb

Ceny zájezdů a dalších služeb jsou uvedeny v prodejních materiálech CK nebo na webových stránkách CK. Závazná cena je uvedena ve smlouvě o zájezdu. CK je oprávněna v nutných případech již dohodnutou cenu změnit a to ze zákonných důvodů uvedených v § 2530 odst. 2 OZ a to zvýší-li se cena dopravy včetně cen pohonných hmot, platby spojené s dopravou, či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu nebo se zvýší směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu o více jak 8 %. Tato změna ceny bude stanovena jako příslušný rozdíl mezi původně kalkulovanými náklady na dotčené vstupy a zvýšenými náklady na jejich obstarání po zvýšení jejich ceny. Tuto změnu ceny je CK povinna určit a telefonicky nebo písemně oznámit klientovi nejpozději do 21 dnů před začátkem čerpání sjednaných služeb. Informace v katalogu jsou pouze orientační. Závazné jsou informace ve smlouvě o zájezdu, Voucheru a v těchto Všeobecných podmínkách. Pokud CK změní cenu zájezdu v době kratší než 20 dnů před zahájením zájezdu, má klient právo od smlouvy o zájezdu odstoupit bez uhrazení odstupného, pokud tak učiní do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení CK o této změně. Pokud v daném termínu písemně od smlouvy o zájezdu neodstoupí, má se zato, že se změnou souhlasí. Fakultativní výlety si může klient zakoupit v místě pobytu, konají se podle zájmu klientů, k jejich konání musí být splněn minimální počet účastníků, který je určen konkrétně na každý výlet. CK není schopna zaručit jejich vypsání a následné uskutečnění v každém termínu. Po jejich úhradě nebo závazném přihlášení na oficiálních přihlašovacích listech v místě pobytu uhradí klient v případě zrušení účasti ze strany klienta nebo jeho neúčasti odstupné ve výši uhrazené ceny za výlet.

4. Změny sjednaných služeb CK

CK je oprávněna ze závažných důvodů zájezd odložit nebo zrušit. V takových případech je povinna účastníky telefonicky nebo písemně informovat. V případě, že klient se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě, jakož i v případě zrušení zájezdu CK vrátí klientovi zaplacenou cenu nebo dosud uhrazené zálohy. Nesouhlas se změnou musí klient vyjádřit písemně, a to v termínu určeném CK, který nesmí být kratší než 5 dnů před uskutečněním zájezdu. Termín vyjádření bude určen CK vzhledem k vzniklé situaci. Nevyjádří-li se klient v této lhůtě, má se zato, že se změnou souhlasí. Změna programu u poznávacích zájezdů je vyhrazena, není důvodem pro bezplatné odstoupení klienta od smlouvy. CK je oprávněna při závažných okolnostech změnit typ ubytovacího zařízení za vyšší nebo stejnou třídu. V případě změny do nižší kategorie je povinna klientovi uhradit rozdíl mezi cenami těchto ubytování. U zájezdů prodávaných na poslední chvíli jako LAST MINUTE nebo ve slevových akcích s výraznými slevami si CK vyhrazuje právo upravit některé služby odlišně od popisu v katalogu. Veškeré změny je nutné nahlásit CK písemně. Změny klientů zájezdu uvedených ve smlouvě, zasedacího pořádku v den odjezdu nejsou v CK možné. Veškeré služby, které se nám zdály v uplynulých letech standardní, mohou být díky dezinfekčním i epidemiologickým opatřením určitým způsobem omezeny. UPOZORNĚNÍ! V případě místních vládních nařízení COVID 19 a podobné o omezení poskytování stravovacích služeb nemůže CK garantovat nabízené stravovací služby.

5. Odstoupení klienta od smlouvy 

Jako odstoupení klienta od smlouvy je považována skutečnost pokud klient na zájezd nenastoupí. V tomto případě uplatňuje CK také odstupné. Nárok na odstupné bude také CK uplatňovat v případě, pokud vyloučila účastníka ze zájezdu z důvodu neúplnosti v cestovních dokladech, způsobené vlastní vinou. Od smlouvy lze odstoupit výhradně písemně přímo v CK, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím smluvního partnera, u kterého byla služba sjednána. Toto odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení v případě poštovní přepravy, nebo dnem potvrzení převzetí odstoupení CK nebo partnera. Telefonické odstoupení je nepřípustné.

6. Odstupné

Výše odstupného za každou osobu činí:

Více než 90 dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady a 500 Kč.

90-61 den – skutečně vzniklé náklady a 15% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů.

61-41 den - skutečně vzniklé náklady a 30% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů.

40-21 den - skutečně vzniklé náklady a 50% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů.

20-6 dní - skutečně vzniklé náklady a 80% z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů.

5 dnů a méně – 100% ceny zájezdu

Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu zájezd nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

Odstupné má právo CK odečíst od složené zálohy nebo zaplacené částky. K výpočtu výše odstupného slouží vždy celková cena služby (dle kalkulace na smlouvě o zájezdu). Při zrušení – odstoupení jedné osoby je nutné přepočítat cenu zájezdu. Při změně způsobu dopravy, nástupního místa, typu ubytování, jména klientů a jiných změn smlouvy z podnětu zákazníka (např. při dodatečném vystavování faktury FKSP a vracení přeplatků klientům) se účtuje manipulační poplatek 300 Kč za každou změnu, 7 dní před odjezdem již 600 Kč za každou změnu. Veškeré výše uvedené poplatky CK účtuje vždy za každého klienta, včetně dětí. Veškeré tyto změny je klient povinen oznámit CK písemně a jsou závazné a počítají se od data potvrzení o přijetí ze strany CK.

7. Zrušení služby ze strany CK

CK je oprávněna sjednanou službu zrušit v následujících případech:

- ve lhůtě do 10 - ti dnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu klientů a to je 70% kapacity vypraveného autobusu na daný termín.

- nebo ve lhůtě nejméně 20 dnů před započetím cesty v případě, že uskutečnění cesty je pro CK ekonomicky neúnosné v důsledku neočekávaných změn.

- bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tzn. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.

Ve výše uvedených případech bude klient okamžitě informován a obdrží zpět peníze za sjednané služby. V případě zrušení cesty při nesplnění minimálního počtu klientů, nebo v případě zrušení zájezdu z důvodu vyšší moci klient nemá nárok na žádné další náhrady a odškodnění. CK se vynasnaží nabídnout klientovi náhradní řešení.

8. Doprava

Do areálu Villaggio Riccio zajišťujeme autobusovou přepravu zahraničními autobusy vybavenými klimatizací, DVD a WC. Nástupní místa: Praha , Jihlava, Brno. Časy odjezdu jsou specifikovány v pokynech k odjezdu, během sezóny se mohou měnit. Hlavním odjezdovým místem je Brno, ostatní místa jsou brána jako tzv. svozová a proto je potřeba vždy počítat s přestupem. V případě nenaplnění minimálního počtu osob z jednotlivého nástupního místa si CK vyhrazuje právo použit na svozy a rozvozy z a do hlavního odjezdového místa (Brno), jiný druh přepravy jako mikrobus, osobní auto nebo prostředky veřejné dopravy s proplacením jízdného (autobus, vlak). Při využívání svozové dopravy se nevztahují žádné kompenzace na zpoždění. Jednotná cena za samostatnou autobusovou dopravu 3 500 Kč/os (tam i zpět), všechna nástupní místa jsou bez příplatku. Rezervaci konkrétního sedadla je možné zakoupením místenky v CK buď ihned při sjednávání zájezdu a podpisu smlouvy anebo potom dodatečně. Cena místenky pro cestu tam i zpět činí 300 Kč/os. Zakoupení místenky pouze na jednu cestu není možné (neplatí pro klienty využívající pouze autobusovou přepravu – bez pobytu). Místenky na ostatní sedadla se nevystavují, zasedací pořádek tvoří CK těsně před odjezdem a místa v autobuse přiděluje zákazníkům sama dle vlastního uvážení a daných okolností. V autobuse budou využita všechna sedadla, nelze počítat s volnými místy. Časy odjezdů jsou orientační, mohou se v průběhu sezony měnit. Přesný čas a místo odjezdu je uveden v Pokynech k odjezdu, které každý klient obdrží společně s Voucherem od CK e-mailem, poštou nebo osobně přímo v CK. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, technické problémy, změna trasy, přeplněné silnice) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Tato změna může být klientům oznamována pouze telefonicky, z tohoto důvodu je velmi důležité uvádět při sjednávání zájezdu platná telefonní čísla! CK si vyhrazuje právo na změnu typu a kvality dopravního prostředku a to v případě technické závady či havárie. V tomto případě CK preferuje co nejrychlejší přepravu klientů nad kvalitou přepravy, neručí za případné zpoždění v dopravě z důvodu nepříznivého počasí, z důvodů uzavírek na silnicích a z dalších důvodů vyšší moci. Tzn., že klient nemá nárok na finanční kompenzaci z důvodu zpoždění ať už při odjezdu na dovolenou nebo při příjezdu z dovolené. Z výše uvedených důvodů zásadně nedoporučujeme klientům sjednávání si důležitých obchodních schůzek či jiných neodkladných záležitostí na den návratu z dovolené. U zájezdů je doprava kyvadlová. Tzn., že autobus v dopoledních hodinách přijíždí do místa pobytu a tentýž den odjíždí zpět. Přesný čas odjezdu z Itálie - Mattinaty bude stanoven zástupcem CK dle informací sdělených dopravcem v den odjezdu. Na odjezdovém/nástupním místě je nutné být vždy 30min před odjezdem, kdy probíhá nakládání zavazadel. Poté autobus přesně v danou hodinu odjíždí. Z časových důvodů NELZE na klienty, kteří se včas nedostaví, ČEKAT! Důrazně proto žádáme klienty, aby si řádně a s časovou rezervou naplánovali svůj příjezd na odjezdové/nástupní místo a předešli tím nepříjemnostem. V průběhu cesty každých cca 4,5 hod následují bezpečností a hygienické přestávky na odpočívadlech. Zvolení konkrétního místa zastávky (odpočívadla) je v plné kompetenci řidičů. V této pauze mají klienti možnost zakoupit si u řidičů občerstvení za české koruny, např. pivo, nealko, káva, čaj, atd. Během jízdy je z bezpečnostních důvodů zakázáno pohybovat se po autobuse, stát nebo sedět v prostoru zadních dveří a ležet v uličkách, případně pod sedadly! V autobuse je přísný zákaz kouření (i na WC) pod pokutou 1000 Kč. Během jízdy je zakázáno mluvit s řidičem, který právě řídí. Řidiči odpovídají za bezpečnou přepravu klientů, proto je jejich povinností uposlechnout jejich požadavky ohledně přepravy a okolností s tím spojené, včetně dodržování přepravního řádu. V opačném případě má řidič možnost okamžitě ukončit přepravu a vyloučit nepřizpůsobivé osoby z přepravy bez jakékoli finanční náhrady od CK. Za jednoznačně hlavní důvody, pro které si CK vyhrazuje právo vyloučit osoby z přepravy jsou osoby podnapilé či pod vlivem omamných látek i osoby chovající se nevhodně jak vůči ostatním klientům, tak i k řidičům. CK se v tomto případě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Přeprava zvířat je zakázána. Objem zavazadlového prostoru v autobuse je limitován a autobusy ani vleky nesmějí být z důvodu bezpečnosti přetěžovány. Z těchto důvodů se zavazadla při nakládání převažují. Povolený limit na osobu (bez ohledu dospělý nebo dítě): příruční zavazadlo do autobusu o max. hmotnosti 5 kg, zavazadlo do úložného prostoru o max. hmotnosti 17 kg. Váhy zavazadel nelze sčítat! Zavazadla převyšující stanovené limity nebudou přijaty k přepravě. Slunečník ani karimatka (molitanové lehátko na pláž) nesmí být přivázány nebo jakýmkoli způsobem připevněny k zavazadlu. Vše musí být složeno uvnitř zavazadla. Každé zavazadlo musí být opatřeno visačkou se jménem, adresou klienta a nástupním a výstupním místem v ČR. Vzhledem k více zastávkám, s tím spojeným nakládkám a vykládkám zavazadel tuto informaci, prosím, nepodceňujte! Přeprava jízdních kol není možná ani za příplatek. Přísný zákaz přepravy notebooku, tabletu, mobilního telefonu nebo jakéhokoliv dalšího elektrického zařízení v zavazadlovém prostoru (je možno přepravit pouze jako příruční zavazadlo do autobusu - možnost samovznícení). Upozorňujeme klienty, že přepravovaná zavazadla jsou pojištěny do 20 000 Kč/osoba a do této částky bere CK odpovědnost za případně zničené zavazadlo. Za věci převyšující tuto hodnotu CK nenese žádnou odpovědnost. Před cestou z Itálie se zavazadla budou opět převažovat. Proto je nutné dodržet i na cestě zpět váhové limity. Na recepci je klientům váha k dispozici. Jednotná cena zasamostatnou dopravu je 3500 Kč/osoba/tam a zpět, 1900 Kč/ osoba/1 cesta. Nástupní a výstupní místo v Itálii je pouze Mattinata - Villaggio Riccio.

9. Převzetí a předání objektů

Po příjezdu do místa pobytu Vás bude čekat zástupce recepce u autobusu. Po předání nejzákladnějších informací klienti čekají na určeném místě na ubytování. Upozorňujeme, že ubytovávání probíhá do 15:00 hod. V odjezdový den je nutné objekt vyklidit do 08:00 hod. V tomto čase vyčká klient příchodu zástupce recepce ke kontrole a předání objektu. Každý z účastníků musí objekt předat v uklizeném stavu, nestačí jen provést úklid nádobí a odpadkového koše. V případě neuklizeného objektu bude CK účtovat poplatek (z vratné kauce) ve výši 50 EUR/objekt. V případě rozbitého nebo zničeného inventáře je klient povinen uhradit poplatek za každou takovou věc dle ceníku v předávacím protokolu. Odjezdy z místa pobytu jsou od dopoledních až do večerních hodin, dle pokynu dopravce. Přesný čas bude stanoven pracovníkem recepce v ranních hodinách. Odjíždejícím klientům, kteří opouští objekty již v 08:00 hod, mají k dispozici zázemí celého areálu Villaggio Riccio – včetně sociálního zařízení, baru a recepce (zde je možné uložení cenností). CK neručí za zničení ani odcizení věcí, cenností či peněžní hotovosti klientů po celou dobu konání zájezdu. Doporučujeme se pro takové případy připojistit.

10. Reklamační řízení

CK odpovídá klientovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu. Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny § 2537 a následně zákonem č. 89/2012 Sb., OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Klient musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, podle smlouvy o zájezdu. Je-li to možné, je lepší její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje CK, resp. jejímu zástupci, zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace velmi obtížné a ne vždy možné. CK je povinna přijmout reklamaci v její provozovně na ulici Poděbradova 58 v Brně a dále i prostřednictvím svého zástupce, resp. pověřeného zástupce v zahraničí. CK je povinna klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Povinnosti klienta je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem reklamace ubytovací služba) apod. Lhůta pro vyřízení reklamace CK je 30 dnů.

11. Povinnosti klienta

Každý klient je povinen mít při sobě platný cestovní doklad dle platných zákonů a směrnic ČR a EU pro pohyb osob a dětí na území EU (pas nebo OP) a dále předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého klienta v průběhu zájezdu. Klient je povinen se během cesty a v místě pobytu chovat slušně, dodržovat přepravní a provozní řád, pokyny řidičů, průvodce a pracovníků areálu Villaggio Riccio. Dále je povinen se chovat k zapůjčenému majetku a jeho vnitřnímu vybavení (apartmány a ostatní prostory areálu) opatrně. Při poškození zapůjčeného majetku nebo vybavení areálu je klient povinen okamžitě vzniklou škodu uhradit v plném rozsahu. Platí přísný zákaz spát v nepovlečených lůžkovinách! Při opětovném porušování provozního či přepravního řádu má zástupce CK v místě pobytu nebo řidič v autobuse možnost okamžitě ukončit klientův pobyt nebo přepravu bez jakékoliv náhrady od CK. Povinností klienta je uhradit rekreační taxu, klimatizaci na konci pobytu a ostatní případné povinné poplatky v místě pobytu včetně kauce ve výši 50 EUR/ objekt. Pokud tak neučiní, bude klientovi okamžitě ukončen pobyt bez finanční náhrady. Dále musí mít klient veškeré potřebné dokumenty/formuláře dle aktuálního nařízení vlády jak v ČR, tak v Itálii (příjezdové formuláře, očkování, test atd.) v důsledku pandemie COVID a podobné. Pokud nebudou dodrženy vládou dané odjezdové i příjezdové povinnosti, bude klientovi zrušen zájezd bez finanční náhrady od CK. 

12. Pojištění

CK je ze zákona pojištěna proti úpadku dle § 159/1999 sb. zákona u ČPP a.s. CK je dále pojištěna na pojištění odpovědnosti v hodnotě do 20 000 Kč/osoba. Klientům doporučujeme uzavřít pojištění zrušení objednaných služeb a léčebných výloh v zahraničí. Zaměstnanci CK nebo smluvní partner vás budou informovat o způsobu, jak si toto pojištění sjednat.

13. Kompenzace

CK při zpoždění autobusu: Kompenzace poskytuje CK klientům pouze při zpoždění autobusu zaviněném CK (při poruše autobusu), nevztahují se na zpoždění nezaviněné CK – tzn. na dopravní zácpy a havárie na cestě. • Zpoždění zaviněné CK 1-3,59 hodiny žádná kompenzace • Zpoždění zaviněné CK 4-7,59 hodin 0,5l nealko nápoj nebo pivo + káva • Zpoždění zaviněné CK 8-19,59 hodin 10% sleva na zájezd v sezoně 2025, vztahuje se i na slevové akce • Zpoždění zaviněné CK 20 hodin a více individuální kompenzace Při odjezdu z Itálie po 20. hodině obdrží odjíždějící zákazníci jako kompenzaci večeři navíc. Doba zpoždění se určuje při cestě tam od času plánovaného odjezdu a při cestě zpět od 20. hodiny plánovaného dne odjezdu. Pro výpočet zpoždění je stanovena doba přepravy z nástupního místa BRNO nebo MATTINATA – 20 hodin.

14. Poznávací zájezdy

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na poznávací zájezdy pořádané cestovní kanceláří GARGANO CK s.r.o. Konkrétní časy odjezdů, příjezdů, typu ubytování a způsobu stravy budou konkretizovány ve Voucheru a pokynech k odjezdu. 

15. Závěrečná ustanovení

Klient stvrzuje svým podpisem na smlouvě o zájezdu, že jsou mu známy tyto Všeobecné obchodní podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je i obsah katalogu Léto 2024 a webové stránky www.gargano.cz, kde jsou uvedeny veškeré podmínky a možnosti k pobytu, dopravě a stravování v areálu Villaggio Riccio a ostatních zájezdech a Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob. Tento katalog je k dispozici zdarma v kanceláři CK na ulici Poděbradova 58 v Brně a dále je uveřejněn v plném znění i na oficiálních webových stránkách CK.