Cestovní pojištění

Můžeme Vám také nabídnout cestovní pojištění léčebných výloh do zahraničí.

Pojištění máme sjednané u pojišťovny ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.) 
cena je 29 Kč/den/osoba
Pojištění storna zájezdu za příplatek 270 Kč/pobyt/osoba - nutné uzavřít nejpozději 
do 2 dnů od podpisu smlouvy. 

Pojištění se dělá na základě podepsané smlouvy o zájezdu, takže jak budete zasílat podepsanou smlouvu, zašlete informaci, že chcete pojištění vystavit a všechny podklady Vám zašleme mailem (smlouvu, kartičku a pokyny 
k úhradě pojištění). Pojištění je splatné ihned při vystavení.

Pojištění léčebných výloh

Na co se pojištění vztahuje?

Na nutnou a neodkladnou zdravotní péči (nezbytné vyšetření a ošetření, nezbytná hospitalizace, nutná operace, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky, nutná přeprava do zdravotnického zařízení, nezbytné ošetření, léčení, hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím - do 24 týdnů), neodkladné ošetření zubů, repatriace pojištěného zpět do ČR, převoz tělesných ostatků, náklady na doprovázející osobu, záchrana pojištěného v tísni (horská záchranná služby, námořní služby apod.) V případě pracovních cest úhrada nákladů na dopravu a ubytování náhradního pracovníka.

Do jaké výše?

Pojištění léčebných výloh se sjednává s celkovým limitem pojistného plnění 2 500 000 Kč a následujícími dílčími limity pojistného plnění:

Výše pojistného plnění v pojištění úhrady nezbytných nákladů souvisejících se záchrannou činností pracovníků záchranné služby, může dosáhnout maximálně do výše limitu pro pojištění léčebných výloh - repatriace a převoz pojištěného, který je uveden výše se do tohoto jednotlivého limitu započítává.

Pojištění zavazadel

Na co se pojištění vztahuje?

Na osobní věci pojištěného, které si s sebou bere na cestu nebo které si prokazatelně pořídil během cesty a dojde-li k jejich:

  • poškození nebo zničení živelnou událostí
  • poškození nebo zničení kapalinou z technických zařízení
  • odcizení, krádeží, vloupáním nebo loupeží
  • ztrátě

Do jaké výše?

Pojištění zavazadel se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění:

Pojištění úrazu

Na co se pojištění vztahuje?

Na poškození zdraví nebo smrt pojištěného, které bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na jeho vůli.

Do jaké výše?

Pojištění úrazu se sjednává s následujícími limity pojistného plnění:

Pojištění odpovědnosti

Na co se pojištění vztahuje?

Na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, došlo-li k porušení povinnosti stanovené zákonem a vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s jeho cestou.

Do jaké výše?

Pojištění odpovědnosti se sjednává s následujícími limity pojistného plnění:

Pojištění storna

INFORMAČNÍ BROŽURA KE STAŽENÍ ZDE.